Không thể cân bằng các trọng lượng này. Đây không phải là một mạng Đa diện hợp lệ.