Bảng chú giải

Chọn một trong những từ khóa bên trái

Biến đổi và đối xứngPha loãng

Thời gian đọc: ~5 min

Cho đến nay, chúng tôi chỉ nhìn vào biến đổi . Bây giờ chúng ta hãy nghĩ về một thứ không phải là: sự giãn nở thay đổi kích thước của hình dạng bằng cách làm cho nó lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

Tất cả các pha loãng có một trung tâm và một yếu tố quy mô . Trung tâm là điểm tham chiếu cho hệ số giãn nở và tỷ lệ cho chúng ta biết con số kéo dài hoặc co lại bao nhiêu.

Nếu hệ số tỷ lệ nằm trong khoảng từ 0 đến 1, hình ảnh hơn bản gốc. Nếu hệ số tỷ lệ lớn hơn 1, hình ảnh hơn bản gốc.

Yếu tố quy mô: ${s}

SẮP RA MẮT - Thông tin thêm về Pha loãng

Archie