Thư viện khóa học
Khám phá Sách giáo khoa của Tương lai

Trung học phổ thông

Euclidean Geometry

IntroductionEuclid’s AxiomsRuler and Compass Construction
Even More Constructions
Đang xây dựng
Angles and Proofs
Đang xây dựng
Origami and Paper Folding

Biến đổi và đối xứng

Giới thiệuBiến đổi cứng nhắc
Đồng dư
Đang xây dựng
Đối diệnNhóm đối xứng và hình nềnĐối xứng trong Vật lýPha loãng
Tương tự
Đang xây dựng

Triangles and Trigonometry

IntroductionProperties of Triangles
Midsegments and Similarity
Đang xây dựng
Triangle CongruencePythagoras’ Theorem
Isosceles and Equilateral Triangles
Đang xây dựng
TrigonometrySine and Cosine Rules

Đa giác và đa diện

Đa giácTứ giácTessellationsKhối đa diện
Lưới và phần chéo
Đang xây dựng
Lăng kính và Kim tự tháp
Đang xây dựng
Hình dạng tỉ lệ và chất rắn
Đang xây dựng
Chất rắn Platonic

Trung học phổ thông

Vòng tròn và Pi

Giới thiệuĐộ và radianTangents, Hợp âm và Arcs
Định lý đường tròn
Đang xây dựng
Đa giác tuần hoàn
Đang xây dựng
Hình cầu, hình nón và hình trụConic phần

Non-Euclidean Geometry

Spherical GeometryMap ProjectionsHyperbolic GeometryMetric SpacesTopology
Higher Dimensions
Đang xây dựng

Fractal

Giới thiệuTam giác SierpinkiBộ Mandelbrot
Đường cong lấp đầy không gian
Đang xây dựng

Trung học phổ thông

Sequences and Patterns

IntroductionArithmetic and Geometric SequencesFigurate Numbers
Sequences as Functions
Đang xây dựng
Fibonacci NumbersSpecial SequencesPascal’s Triangle
Limits and Convergence
Đang xây dựng

Quadratic Equations

Introduction
Binomial Expressions
Đang xây dựng
Solving Quadratic Equations
Đang xây dựng
The Quadratic Formula
Đang xây dựng
Graphing Quadratics
Đang xây dựng
Projectile Motion
Đang xây dựng
More Applications
Đang xây dựng

Trung học phổ thông

Exponential Functions

Carbon Dating
Exponential Growth and Decay
Đang xây dựng
Comparing Models
Đang xây dựng
Compound Interest
Đang xây dựng
Population Dynamics
Đang xây dựng

Trung học phổ thông

Probability

Introduction
Probability Trees and Venn Diagrams
Đang xây dựng
Conditional Probability
Đang xây dựng
The Monty Hall Problem
The Birthday Problem
Đang xây dựng
True Randomness

Statistics and Data

Casino Mathematics
Data Visualisation
Đang xây dựng
Center and Spread of Data
Đang xây dựng
Sampling and Estimation
Đang xây dựng
The Wisdom of Crowds
Đang xây dựng
Linear Models
Đang xây dựng

Trung học phổ thông

Codes and Ciphers

Introduction
Binary Numbers
Đang xây dựng
Error Detection
Đang xây dựng
Secret Codes
Đang xây dựng
The Enigma
Đang xây dựng
Public Key Cryptography
Đang xây dựng

Game Theory

The Prisoners’ Dilemma
Cards, Coins and Dice
Đang xây dựng
The Winning Move
Random Walks
Đang xây dựng

Chaos Theory

Introduction
Mathematical Billiard
Đang xây dựng
The Three Body Problem
Đang xây dựng
Phase Space and Strange Attractors
Đang xây dựng
The Logistic Map
Đang xây dựng