Thư viện khóa học

Số và số học

The Integers

Commutative, Associative and Distributive LawsSắp có
Order of OperationsSắp có
The Number LineSắp có
Arithmetic with Negative NumbersSắp có
Properties of ZeroSắp có
Absolute ValueSắp có
Place ValueSắp có

Fractions

IntroductionSắp có
Fraction ArithmeticSắp có
Mixed NumbersSắp có
Dividing FractionsSắp có

Decimals

IntroductionSắp có
Adding and Subtracting DecimalsSắp có
Ordering DecimalsSắp có
Multiplying and Dividing DecimalsSắp có
Converting Decimals and FractionsSắp có
RoundingSắp có

Rates, Percentages and Ratios

Ratios and MixturesSắp có
PercentagesSắp có
Percentage Increase and DecreaseSắp có
InterestSắp có
Ratios and RatesSắp có

Roots and Exponents

Square and Cube RootsSắp có
Rational and Irrational NumbersSắp có
Powers and ExponentsSắp có
Large and Small NumbersSắp có
Scientific NotationSắp có

Phương trình và hàm số

Introduction to Algebra

IntroductionSắp có
Constants and VariablesSắp có
Manipulating ExpressionsSắp có
ModellingSắp có

Proportional Relationships

IntroductionSắp có
Direct and Inverse ProportionSắp có
Graphing Proportional RelationshipsSắp có
Constant of ProportionalitySắp có

Linear Equations

Reasoning with Tape DiagramsSắp có
Weighing and BalancingSắp có
Manipulating EquationsSắp có
Solving Linear EquationsSắp có
InequalitiesSắp có

Linear Functions

Input and OutputSắp có
Graphing FunctionsSắp có
Slope and InterceptSắp có
Parallel and Perpendicular LinesSắp có
Linear FunctionsSắp có
Piecewise Functions and Systems of EquationsSắp có

Hình học

Area and Shapes

IntroductionSắp có
Parallelograms and TrianglesSắp có
PolygonsSắp có
Circles and CircumferencesSắp có
Area of CirclesSắp có

Angles and Polygons

AnglesSắp có
Angles in PolygonsSắp có
Drawing Triangles
Pythagoras’ TheoremSắp có
The Coordinate PlaneSắp có
Transformations and CongruenceSắp có

3D Solids

IntroductionSắp có
Nets and Surface AreaSắp có
Prisms and PyramidsSắp có
Cylinders and ConesSắp có
SpheresSắp có

Units and Measuring

MeasuringSắp có
Units and ConversionSắp có
Scale DrawingsSắp có
Scaling and DimensionsSắp có
EstimationSắp có

Xác suất và Thống kê

Introduction to Probability

IntroductionSắp có
Computing ProbabilitiesSắp có
Probability TreesSắp có
Venn DiagramsSắp có

Data and Statistics

IntroductionSắp có
Center and SpreadSắp có
Visualising DataSắp có
SamplingSắp có
Scatter Plots and Linear ModelsSắp có

Hình học

Euclidean Geometry

IntroductionEuclid’s AxiomsRuler and Compass Construction
Even More ConstructionsSắp có
Angles and ProofsSắp có
Origami and Paper Folding

Triangles and Trigonometry

IntroductionProperties of Triangles
Midsegments and SimilaritySắp có
Triangle CongruencePythagoras’ Theorem
Isosceles and Equilateral TrianglesSắp có
TrigonometrySine and Cosine Rules

Đa giác và đa diện

Đa giácTứ giácTessellationsKhối đa diện
Lưới và phần chéoSắp có
Lăng kính và Kim tự thápSắp có
Hình dạng tỉ lệ và chất rắnSắp có
Chất rắn Platonic

Vòng tròn và Pi

Giới thiệuĐộ và radianTangents, Hợp âm và Arcs
Định lý đường trònSắp có
Đa giác tuần hoànSắp có
Hình cầu, hình nón và hình trụConic phần

Đại số học

Functions

Relations and FunctionsSắp có
Graphing and Interpreting FunctionsSắp có
Linear Functions and EquationsSắp có
Piecewise FunctionsSắp có
Absolute Value FunctionsSắp có
Inverse FunctionsSắp có
Rates of ChangeSắp có

Sequences and Patterns

IntroductionArithmetic and Geometric SequencesFigurate Numbers
Sequences as FunctionsSắp có
Fibonacci NumbersSpecial SequencesPascal’s Triangle
Limits and ConvergenceSắp có

Quadratic Equations

Introduction
Binomial ExpressionsSắp có
Solving Quadratic EquationsSắp có
The Quadratic FormulaSắp có
Graphing QuadraticsSắp có
Projectile MotionSắp có
More ApplicationsSắp có

Inequalities and Systems of Equations

Systems of Linear EquationsSắp có
Row Operations and EliminationSắp có
Linear InequalitiesSắp có
Systems of InequalitiesSắp có
Quadratic InequalitiesSắp có

Exponential Functions

Carbon Dating
Exponential Growth and DecaySắp có
Comparing ModelsSắp có
Compound InterestSắp có
Population DynamicsSắp có

Xác suất và toán học rời rạc

Probability

Introduction
Probability Trees and Venn DiagramsSắp có
Conditional ProbabilitySắp có
The Monty Hall Problem
The Birthday ProblemSắp có
True Randomness

Statistics and Data

Casino Mathematics
Data VisualisationSắp có
Center and Spread of DataSắp có
Sampling and EstimationSắp có
Spreadsheets and Frequency TablesSắp có
Linear ModelsSắp có

Codes and Ciphers

Introduction
Binary NumbersSắp có
Error DetectionSắp có
Secret CodesSắp có
The EnigmaSắp có
Public Key CryptographySắp có

Game Theory

The Prisoners’ Dilemma
Cards, Coins and DiceSắp có
The Winning Move
Random WalksSắp có

Đại số và phân tích

Polynomials

IntroductionSắp có
Zeros of PolynomialsSắp có
Sketching Polynomial FunctionsSắp có
The Factor and Remainder TheoremsSắp có
Systems of EquationsSắp có

Function Transformations

Combining and Composing FunctionsSắp có
Translating FunctionsSắp có
Reflecting FunctionsSắp có
Scaling FunctionsSắp có
Inverse functionsSắp có

Rationals and Radicals

Rational and Irrational NumbersSắp có
Rational Functions and ExpressionsSắp có
Solving Rational EquationsSắp có
Exponent LawsSắp có
Radical FunctionsSắp có
Solving Radical EquationsSắp có

Exponentials and Logarithms

Exponential Growth and DecaySắp có
Exponential FunctionsSắp có
Introduction to LogarithmsSắp có
Laws of LogarithmsSắp có
The Number eSắp có
Logarithmic FunctionsSắp có

Sequences and Series

SequencesSắp có
Series and Sigma NotationSắp có
Arithmetic and Geometric SeriesSắp có
The Binomial TheoremSắp có

Hình học và đại số tuyến tính

Coordinate Geometry

Equations of LinesSắp có
Parallel and Perpendicular LinesSắp có
Equations of CirclesSắp có
Properties of PolygonsSắp có
TransformationsSắp có

Trigonometry

The Unit Circle DefinitionSắp có
Graphs of Trigonometric FunctionsSắp có
Amplitude, Frequency and TransformationsSắp có
Pythagorean IdentitiesSắp có
More Trigonometric IdentitiesSắp có
Inverse Trigonometric FunctionsSắp có
Circular MotionSắp có

Conic Sections and Polar Coordinates

Parametric CurvesSắp có
Circles and EllipsesSắp có
ParabolaeSắp có
HyperbolaeSắp có
Polar CoordinatesSắp có

Vectors

IntroductionSắp có
Vector ArithmeticSắp có
Scalar Products and Equations of PlanesSắp có
Cross Products and Equations of LinesSắp có
Geometry ProblemsSắp có

Matrices

Matrices as TransformationsSắp có
Matrix ArithmeticSắp có
DeterminantsSắp có
Matrix InversesSắp có
Cramer’s Rule and Gaussian EliminationSắp có
Eigenvalues and EigenvectorsSắp có

Complex Numbers

IntroductionSắp có
Complex ArithmeticSắp có
Euler’s IdentitySắp có
Quadratic, Cubic and Quartic EquationsSắp có
De Moivre’s Theorem and Roots of UnitySắp có

Fractal

Giới thiệuTam giác SierpinkiBộ Mandelbrot
Đường cong lấp đầy không gianSắp có

Giải tích

Differentiation

IntroductionSắp có
Limits and GradientsSắp có
Differentiation Rules ISắp có
Differentiation Rules IISắp có
Optimisation problemsSắp có

Integration

IntroductionSắp có
Integration RulesSắp có
Definite Integrals and Areas under a CurveSắp có
Improper IntegralsSắp có
Solids of RevolutionSắp có

Numerical Methods

Solving Equations NumericallySắp có
The Newton­-Raphson MethodSắp có
Numerical IntegrationSắp có
Maclaurin and Taylor seriesSắp có

Differential Equations

Simple Differential EquationsSắp có
First Order Separable EquationsSắp có
Second Order Differential EquationsSắp có
Homogenous Equations and Particular IntegralsSắp có
Simple Harmonic MotionSắp có
Coupled Differential EquationsSắp có

Chaos Theory

Introduction
Mathematical BilliardSắp có
The Three Body ProblemSắp có
Phase Space and Strange AttractorsSắp có
The Logistic MapSắp có

Xác suất và Thống kê

Random Variables

IntroductionSắp có
Discrete Random VariablesSắp có
Binomial and Poisson DistributionSắp có
Continuous Random VariablesSắp có
The Normal DistributionSắp có
The Central Limit TheoremSắp có

Statistics and Hypothesis Tests

Sampling and EstimationSắp có
Hypothesis Tests and Confidence IntervalsSắp có
Linear Models and Correlation CoefficientsSắp có
Contingency tables and Chi Squared TestsSắp có
Bayesian StatisticsSắp có

Algorithms

Introduction to ComputingSắp có
Complexity and O NotationSắp có
Sorting AlgorithmsSắp có
Linear Programming and the Simplex AlgorithmSắp có
Graphs, Trees and NetworksSắp có

Machine Learning

IntroductionSắp có
Linear RegressionSắp có
Support Vector MachinesSắp có
Neural NetworksSắp có
Unsupervised LearningSắp có