Thư viện khóa học
Khám phá Sách giáo khoa của Tương lai

Số và số học

The Integers

Arithmetic
Đang xây dựng
The Number Line
Đang xây dựng
Negative Numbers
Đang xây dựng
Absolute Value
Đang xây dựng
Properties of Zero
Đang xây dựng
Place Value
Đang xây dựng

Fractions

Introduction
Đang xây dựng
Fraction Arithmetic
Đang xây dựng
Mixed Numbers
Đang xây dựng
Dividing Fractions
Đang xây dựng

Decimals

Introduction
Đang xây dựng
Adding and Subtracting Decimals
Đang xây dựng
Ordering Decimals
Đang xây dựng
Multiplying and Dividing Decimals
Đang xây dựng
Converting Decimals and Fractions
Đang xây dựng
Rounding
Đang xây dựng

Rates, Percentages and Ratios

Ratios and Mixtures
Đang xây dựng
Percentages
Đang xây dựng
Percentage Increase and Decrease
Đang xây dựng
Interest
Đang xây dựng
Ratios and Rates
Đang xây dựng

Phương trình và hàm số

Introduction to Algebra

Proportional Relationships
Đang xây dựng
Graphs an Variables
Đang xây dựng
Manipulating Expressions
Đang xây dựng
Modelling
Đang xây dựng

Linear Equations

Weighing and Balancing
Đang xây dựng
Tape Diagrams
Đang xây dựng
Solving Linear Equations
Đang xây dựng
Inequalities
Đang xây dựng

Linear Functions

Input, Output and Graphs
Đang xây dựng
Slope and Intercept
Đang xây dựng
Parallel and Perpendicular Lines
Đang xây dựng
Systems of Equations
Đang xây dựng

Roots and Exponents

Square and Cube Roots
Đang xây dựng
Rational and Irrational Numbers
Đang xây dựng
Powers and Exponents
Đang xây dựng
Scientific Notation
Đang xây dựng

Hình học

Area and Shapes

Introduction
Đang xây dựng
Parallelograms
Đang xây dựng
Triangles
Đang xây dựng
Polygons
Đang xây dựng
Circles and Circumferences
Đang xây dựng
Area of Circles
Đang xây dựng

Angles and Polygons

Angles
Đang xây dựng
Angles in Polygons
Đang xây dựng
Drawing Triangles
Pythagoras’ Theorem
Đang xây dựng
The Coordinate Plane
Đang xây dựng
Transformations and Congruence
Đang xây dựng

3D Solids

Introduction
Đang xây dựng
Nets and Surface Area
Đang xây dựng
Prisms and Pyramids
Đang xây dựng
Cylinders and Cones
Đang xây dựng
Spheres
Đang xây dựng

Units and Measuring

Measuring
Đang xây dựng
Units and Conversion
Đang xây dựng
Scale Drawings
Đang xây dựng
Scaling and Dimensions
Đang xây dựng
Estimation
Đang xây dựng

Xác suất và Thống kê

Introduction to Probability

Introduction
Đang xây dựng
Computing Probabilities
Đang xây dựng
Probability Trees
Đang xây dựng
Venn Diagrams
Đang xây dựng

Data and Statistics

Introduction
Đang xây dựng
Center and Spread
Đang xây dựng
Visualising Data
Đang xây dựng
Sampling
Đang xây dựng
Scatter Plots and Linear Models
Đang xây dựng

Hình học

Euclidean Geometry

IntroductionEuclid’s AxiomsRuler and Compass Construction
Even More Constructions
Đang xây dựng
Angles and Proofs
Đang xây dựng
Origami and Paper Folding

Biến đổi và đối xứng

Giới thiệuBiến đổi cứng nhắc
Đồng dư
Đang xây dựng
Đối diệnNhóm đối xứng và hình nềnĐối xứng trong Vật lýPha loãng
Tương tự
Đang xây dựng

Triangles and Trigonometry

IntroductionProperties of Triangles
Midsegments and Similarity
Đang xây dựng
Triangle CongruencePythagoras’ Theorem
Isosceles and Equilateral Triangles
Đang xây dựng
TrigonometrySine and Cosine Rules

Đa giác và đa diện

Đa giácTứ giácTessellationsKhối đa diện
Lưới và phần chéo
Đang xây dựng
Lăng kính và Kim tự tháp
Đang xây dựng
Hình dạng tỉ lệ và chất rắn
Đang xây dựng
Chất rắn Platonic

Vòng tròn và Pi

Giới thiệuĐộ và radianTangents, Hợp âm và Arcs
Định lý đường tròn
Đang xây dựng
Đa giác tuần hoàn
Đang xây dựng
Hình cầu, hình nón và hình trụConic phần

Non-Euclidean Geometry

Spherical GeometryMap ProjectionsHyperbolic GeometryMetric SpacesTopology
Higher Dimensions
Đang xây dựng

Đại số học

Functions

Relations and Functions
Đang xây dựng
Graphing and Interpreting Functions
Đang xây dựng
Piecewise Functions
Đang xây dựng
Absolute Value Functions
Đang xây dựng
Inverse Functions
Đang xây dựng
Rates of Change
Đang xây dựng

Sequences and Patterns

IntroductionArithmetic and Geometric SequencesFigurate Numbers
Sequences as Functions
Đang xây dựng
Fibonacci NumbersSpecial SequencesPascal’s Triangle
Limits and Convergence
Đang xây dựng

Quadratic Equations

Introduction
Binomial Expressions
Đang xây dựng
Solving Quadratic Equations
Đang xây dựng
The Quadratic Formula
Đang xây dựng
Graphing Quadratics
Đang xây dựng
Projectile Motion
Đang xây dựng
More Applications
Đang xây dựng

Inequalities and Systems of Equations

Systems of Linear Equations
Đang xây dựng
Row Operations and Elimination
Đang xây dựng
Linear Inequalities
Đang xây dựng
Systems of Inequalities
Đang xây dựng
Quadratic Inequalities
Đang xây dựng

Exponential Functions

Carbon Dating
Exponential Growth and Decay
Đang xây dựng
Comparing Models
Đang xây dựng
Compound Interest
Đang xây dựng
Population Dynamics
Đang xây dựng

Xác suất và toán học rời rạc

Probability

Introduction
Probability Trees and Venn Diagrams
Đang xây dựng
Conditional Probability
Đang xây dựng
The Monty Hall Problem
The Birthday Problem
Đang xây dựng
True Randomness

Statistics and Data

Casino Mathematics
Data Visualisation
Đang xây dựng
Center and Spread of Data
Đang xây dựng
Sampling and Estimation
Đang xây dựng
The Wisdom of Crowds
Đang xây dựng
Spreadsheets and Frequency Tables
Đang xây dựng
Linear Models
Đang xây dựng

Codes and Ciphers

Introduction
Binary Numbers
Đang xây dựng
Error Detection
Đang xây dựng
Secret Codes
Đang xây dựng
The Enigma
Đang xây dựng
Public Key Cryptography
Đang xây dựng

Game Theory

The Prisoners’ Dilemma
Cards, Coins and Dice
Đang xây dựng
The Winning Move
Random Walks
Đang xây dựng

Đại số và phân tích

Polynomials

Introduction
Đang xây dựng
Zeros of Polynomials
Đang xây dựng
Sketching Polynomial Functions
Đang xây dựng
The Factor and Remainder Theorems
Đang xây dựng
Systems of Equations
Đang xây dựng

Function Transformations

Combining and Composing Functions
Đang xây dựng
Translating Functions
Đang xây dựng
Reflecting Functions
Đang xây dựng
Scaling Functions
Đang xây dựng
Inverse functions
Đang xây dựng

Rationals and Radicals

Rational and Irrational Numbers
Đang xây dựng
Rational Functions and Expressions
Đang xây dựng
Solving Rational Equations
Đang xây dựng
Exponent Laws
Đang xây dựng
Radical Functions
Đang xây dựng
Solving Radical Equations
Đang xây dựng

Exponentials and Logarithms

Exponential Growth and Decay
Đang xây dựng
Exponential Functions
Đang xây dựng
Introduction to Logarithms
Đang xây dựng
Laws of Logarithms
Đang xây dựng
The Number e
Đang xây dựng
Logarithmic Functions
Đang xây dựng

Sequences and Series

Sequences
Đang xây dựng
Series and Sigma Notation
Đang xây dựng
Arithmetic and Geometric Series
Đang xây dựng
The Binomial Theorem
Đang xây dựng

Logic, Sets and Proof

Logic and Paradoxes
Đang xây dựng
Axioms and Proof
Đang xây dựng
Proof by Induction
Đang xây dựng
Infinity and Hilbert’s Hotel
Đang xây dựng

Hình học và đại số tuyến tính

Coordinate Geometry

Equations of Lines
Đang xây dựng
Parallel and Perpendicular Lines
Đang xây dựng
Equations of Circles
Đang xây dựng
Properties of Polygons
Đang xây dựng
Transformations
Đang xây dựng

Trigonometry

The Unit Circle Definition
Đang xây dựng
Graphs of Trigonometric Functions
Đang xây dựng
Amplitude, Frequency and Transformations
Đang xây dựng
Pythagorean Identities
Đang xây dựng
More Trigonometric Identities
Đang xây dựng
Inverse Trigonometric Functions
Đang xây dựng
Circular Motion
Đang xây dựng

Conic Sections and Polar Coordinates

Parametric Curves
Đang xây dựng
Circles and Ellipses
Đang xây dựng
Parabolae
Đang xây dựng
Hyperbolae
Đang xây dựng
Polar Coordinates
Đang xây dựng

Vectors

Introduction
Đang xây dựng
Vector Arithmetic
Đang xây dựng
Scalar Products and Equations of Planes
Đang xây dựng
Cross Products and Equations of Lines
Đang xây dựng
Geometry Problems
Đang xây dựng

Matrices

Transformations
Đang xây dựng
Matrix Arithmetic
Đang xây dựng
Determinants
Đang xây dựng
Matrix Inverses
Đang xây dựng
Cramer’s Rule and Gaussian Elimination
Đang xây dựng
Eigenvalues and Eigenvectors
Đang xây dựng

Complex Numbers

Introduction
Đang xây dựng
Complex Arithmetic
Đang xây dựng
Euler’s Formula
Đang xây dựng
Solving Polynomials
Đang xây dựng
De Moivre’s Theorem and Roots of Unity
Đang xây dựng

Fractal

Giới thiệuTam giác SierpinkiBộ Mandelbrot
Đường cong lấp đầy không gian
Đang xây dựng

Giải tích

Differentiation

Introduction
Đang xây dựng
Limits and Gradients
Đang xây dựng
Differentiation Rules I
Đang xây dựng
Differentiation Rules II
Đang xây dựng
Optimisation problems
Đang xây dựng

Integration

Introduction
Đang xây dựng
Integration Rules
Đang xây dựng
Definite Integrals and Areas under a Curve
Đang xây dựng
Improper Integrals
Đang xây dựng
Solids of Revolution
Đang xây dựng

Numerical Methods

Solving Equations Numerically
Đang xây dựng
The Newton-Raphson Method
Đang xây dựng
Numerical Integration
Đang xây dựng
Maclaurin and Taylor series
Đang xây dựng

Differential Equations

Simple Differential Equations
Đang xây dựng
First Order Separable Equations
Đang xây dựng
Second Order Differential Equations
Đang xây dựng
Homogenous Equations and Particular Integrals
Đang xây dựng
Simple Harmonic Motion
Đang xây dựng
Coupled Differential Equations
Đang xây dựng

Chaos Theory

Introduction
Mathematical Billiard
Đang xây dựng
The Three Body Problem
Đang xây dựng
Phase Space and Strange Attractors
Đang xây dựng
The Logistic Map
Đang xây dựng

Xác suất và Thống kê

Random Variables

Introduction
Đang xây dựng
Discrete Random Variables
Đang xây dựng
Binomial and Poisson Distribution
Đang xây dựng
Continuous Random Variables
Đang xây dựng
The Normal Distribution
Đang xây dựng
The Central Limit Theorem
Đang xây dựng

Statistics and Hypothesis Tests

Sampling and Estimation
Đang xây dựng
Hypothesis Tests and Confidence Intervals
Đang xây dựng
Linear Models and Correlation Coefficients
Đang xây dựng
Contingency tables and Chi Squared Tests
Đang xây dựng
Bayesian Statistics
Đang xây dựng

Algorithms

Introduction to Computing
Đang xây dựng
Complexity and O Notation
Đang xây dựng
Sorting Algorithms
Đang xây dựng
Linear Programming and the Simplex Algorithm
Đang xây dựng
Graphs, Trees and Networks
Đang xây dựng

Machine Learning

Introduction
Đang xây dựng
Linear Regression
Đang xây dựng
Support Vector Machines
Đang xây dựng
Neural Networks
Đang xây dựng
Unsupervised Learning
Đang xây dựng